Velkommen

1226001324858-12-132001135927315493009323_a7571570d5_b


NHF Karmøy


Norges Handikapforbund Karmøy er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

Norges Handikapforbund Karmøy arbeider for et samfunn uten diskriminering, der alle mennesker har mulighet til å delta på lik linje på alle samfunnsarenaer.

NHF ble opprettet før trygde- og velferdsordningene var utviklet, i en tid hvor mennesker med funksjonsnedsettelser i stor grad var usynliggjort og ekskludert fra deltakelse i samfunnslivet. Gjennom det 20. århundret har vi kjempet for å bli akseptert som vanlige samfunnsborgere.

I dag er det bred enighet om at alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv, både blant politikere og blant folk flest. Mye er vunnet, men fortsatt er det langt igjen før vi når målet om full samfunnsmessig deltakelse og likestiling.


Likeverdige tjenester for alle!

Alle mennesker har gjennom livet behov for hjelp og velferdstjenester. Vi har krav på likeverdig behandling og et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av vår bakgrunn, kjennetegn ved oss og våre behov. Ikke alle får dette.

Likeverdige tjenester er et satsingsområde for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi gjennomfører i år en bevisstgjøringskampanje som er finansiert av EU gjennom «The European Community Programme for Employment and Social Solidarity (2007-2013)» og av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Målet er å øke bevisstheten hos offentlige myndigheter om deres plikt til å yte likeverdige tjenester, og gi kunnskap om hvordan dette kan gjøres på tvers av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

Vår kampanje retter seg mot helsesektoren, men veiledningen vår er relevant på tvers av tjenesteområder. I år ser vi særlig etter gode eksempler og verktøy for å fremme likeverdige tjenester.  Les mer


© Norges Handikapforbund Karmøy - Alle rettigheter reservert  Utviklet av  Kjell Inge Bringedal